Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w StaniszewieBezpieczeństwo w szkole
opis dokumentutypdata

Procedury postępowania

docx27-05-2019[ Pobierz ]
27 kB

Strategia działań wychowawczych

docx27-05-2019[ Pobierz ]
38 kB

Bezpieczna szkoła

pdf28-05-2019[ Pobierz ]
1 043 kB

Wytworzył:Paweł Pytka2019-05-27
Udostępnił:Paweł Pytka2019-05-27 09:56:35
Zmodyfikował:Paweł Pytka2019-05-28 14:17:46
Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie (adres: Staniszewo 2A, 83-328 Sianowo, telefon: 58-685-50-17). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlegacie Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Staniszewie ( adres: Staniszewo 2A, 83-328 Sianowo, telefon: 58-685-50-17).

 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 


Wytworzył:2014-09-24
Udostępnił:2014-09-24 11:30:32
Zmodyfikował:Paweł Pytka2018-09-11 20:46:16
Dane podmiotu w rejestrze REGON

Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON 190392082
Numer NIP 5891942596
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W STANISZEWIE

 

Adres siedziby:

Województwo POMORSKIE                         
Powiat KARTUSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI
Ulica, miejscowość STANISZEWO 2A      
Poczta 83-328 SIANOWO

 

Pozostałe (udostępnione) dane:

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 97 - ZESPOŁY SZKÓŁ I PLACÓWEK SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNE
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu * 2008-02-27
Data rozpoczęcia działalności ** 2008-09-01
Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 70783

Wytworzył:2013-02-25
Udostępnił:2013-02-25 12:57:55
Zmodyfikował:Paweł Pytka2019-02-14 11:15:59
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )